Члан Удружења може бити свако пунолетно лице, држављанин Републике Србије као и страни држављанин, под једнаким условима, које се бави научним или стручним радом у области токсикологије или у сродним научним областима и које изрази спремност да активно ради на реализацији циљева Удружења, које прихвата Статут Удружења и које поднесе потписану пријаву за учлањене Управном одбору Удружења (Члан 8. Статута Удружења токсиколога Србије).

Редовни чланови Удружења су лица која редовно плаћају чланарину и која имају сва права регулисана Статутом и осталим актима Удружења. Редовни чланови Удружења могу бити бирани на све изборне функције (Члан 10. Статута Удружења токсиколога Србије).

Како би се олакшао пријем нових чланова Управни одбор Удружења је донео одлуку да се пријављивање за чланство у Удружењу може обавити и попуњавањем следећег online упитника: https://forms.gle/9kwrUyUbrqJtc5MW7

Годишња чланарина у УТС износи 2.500,00 динара. Уплату чланарине извршити у банци, пошти или електронским банкарством на примаоца: Удружење токсиколога Србије, Београд, Војводе Степе 450; сврха уплате: годишња чланарина УТС; број рачуна: 205-155646-11