Професор Петар Булат, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, изабран је за председника Удружења токсиколога Србије 12.06.2020. године. Професор Булат завршио је Медицински факултет Универзитета у Београду на коме је стекао и звање магистра и доктора наука, специјалисте медицине рада и ужег специјалисте радиолошке заштите и професионалне токсикологије. Поред стручног усавршавања у земљи, похађао је више курсева у иностранству (Torino, Pavia, Wageningen, Dresden, Amsterdam) и био на постдокторским студијама у Генту (Белгија). Од 2013. године је у оквиру Европског удружења токсиколога (Eurotox) стекао статус Регистрованог токсиколога у ЕУ (European Registered Toxicologist – ERT).

Професор Булат запослен је на Медицинском факултету у Београду наставна база Институту за медицину рада од 1989. године прво као асистент приправник, затим као асистент (1992. године), доцент (1995. године), ванредни професор (2000. године) и од марта 2009. године као редовни професор медицине рада. Обављао је дужност продекана за клиничку наставу Медицинског факултета у Београду 2012-2018. године и проректора за наставу Универзитета у Београду 2018-2021. године.

Поред наставе на Медицинском факултету у Београду, учествовао је и у настави из медицине рада на Медицинским факултетима у Подгорици, Тузли и Медицинском факултету Војномедицинске академије Министарства одбране.

У оквиру научноистраживачког рада бави се истраживањима у областима токсикологије и медицине рада. Био је руководиоц у више националних научноистраживачких пројеката као и сарадник у међународним пројектима. Публиковао је 29 радова у часописима индексираним у бази Web of Science и цитираних 345 пута (ORCID ID 0000-0002-4311-8960; Scopus Author ID: 6603213855) као и велики број публикација националног и интернационалног значаја. Резултате истраживачког рада представио је на бројним предавањима по позиву на националним и интернационалним скуповима.

Паралелно са универзитетском каријером градио је стручну каријеру почевши од клиничког лекара у Институту за медицину рада (1989. године), преко лекара специјалисте (1992. године), начелника одељења за професионалну токсикологију (1995-2009. године), до помоћника директора Института (2001-2009. године).

У оквиру доприноса широј заједници од 2005. године је члан Националног савета за безбедност и здравље на раду, у периоду 2007-2011. обављао је послове националног контакта Светске здравствене организације у области медицине рада, а од 2015. године обавља послове националног контакта Светске здравствене организације за азбест. У периоду 2011-2012. године обављао је дужност Помоћника министра здравља за област међународне сарадње и европске интеграције.

Професор Булат је ангажован и међународним организацијама: члан је управног одбора Европске асоцијације школа медицине рада, члан управног одбора и потпредседник Међународне организације за здравље пољопривредника и члан удружења „Collegium Ramazzini“ (удружење 170 најеминентнијих стручњака из области медицине рада).